คุณกำลังอ่านพระคัมภีร์ฉบับปี 1971
ปฐมกาล
อพยพ
เลวีนิติ
กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ
โยชูวา
ผู้วินิจฉัย
นางรูธ
1 ซามูเอล
2 ซามูเอล
1 พงศ์กษัตริย์
2 พงศ์กษัตริย์
1 พงศาวดาร
2 พงศาวดาร
เอสรา
เนหะมีย์
เอสเธอร์
โยบ
เพลงสดุดี
สุภาษิต
ปัญญาจารย์
เพลงโซโลมอน
อิสยาห์
เยเรมีย์
เพลงคร่ำครวญ
เอเสเคียล
ดาเนียล
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีห์
โยนาห์
มีคาห์
นาฮูม
ฮาบากุก
เศฟันยาห์
ฮักกัย
เศคาริยาห์
มาลาคี
มัทธิว
มาระโก
ลูกา
ยอห์น
กิจการ
โรม
1 โครินธ์
2 โครินธ์
กาลาเทีย
เอเฟซัส
ฟิลิปปี
โคโลสี
1 เธสะโลนิกา
2 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี
2 ทิโมธี
ทิตัส
ฟีเลโมน
ฮีบรู
ยากอบ
1 เปโตร
2 เปโตร
1 ยอห์น
2 ยอห์น
3 ยอห์น
ยูดา
วิวรณ์